vmd@vmd.hr          +385 1 337 5546          

1. SADRŽAJ ARANŽMANA

Organizator vašeg putovanja jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

2. PRIJAVE I UPLATE

Prijave za putovanje primaju se u poslovnici organizatora putovanja kao i u poslovnicama agencija koje on ovlasti. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtijeva određeni program putovanja.

 1. Prilikom prijave putnik uplaćuje 30 % vrijednosti aranžmana, a razlika do pune cijene uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka putovanja.
 2. Za “rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija od 100 kn. Dobijemo li potvrđenu rezervaciju, uplata se uračunava u cijenu aranžmana. Ako rezervaciju nije moguće potvrditi, organizator vraća navedeni iznos u cijelosti. Ne prihvati li putnik potvrđenu rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, organizator zadržava uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.

 

Na dan prijave, putnik potpisuje ugovor o organiziranju putovanja, te njegovim potpisivanjem sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora.

3. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA

Sadržaj aranžmana odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja.

Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža.

Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan.

Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Za povišenje cijene aranžmana do 10 % nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja većeg od 10 %, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez troška otkaza, najkasnije u roku od dva dana od dostavljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik u navedenom roku, znači da je suglasan s novom cijenom.

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.

Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

5. PROMJENA PROGRAMA

Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.

Napomena za adventure putovanja: adventure putovanja spadaju u kategoriju putovanja koja izlaze izvan okvira uobičajenih turističkih aranžmana, te su, a s obzirom na određen stupanj nepredvidivosti same provedbe istog, u izvedbi navedenog programa putovanja moguća izvjesna odstupanja od predočenog programa, a uslijed izvanrednih okolnosti na koje i na čiji slijed i posljedice VMD putnička agencija nije u mogućnosti utjecati. Pod navedenim izvanrednim okolnostima podrazumijeva se sljedeće: promjene vremenskih uvjeta, elementarne nepogode, intervencije lokalnih vlasti, neispunjenje i/ili manjkavo ispunjenje obveza lokalnih davatelja usluga i sl. Lokalni običaji, standardi smještaja, prehrane, sigurnosnih službi, transportnih i drugih usluga pojedinih mjesta i zemalja mogu biti lošiji i/ili se vrlo razlikovati od uobičajenih standarda pružanja, odnosno kakvoće istih. VMD putnička agencija zadržava, bez prethodne najave, pravo promjene programa u slučaju nastupa navedenih i njima sličnih izvanrednih okolnosti, a koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

6. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ

Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su iste nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdan razlog da organizator program ne objavi i ne primi prijave aranžmana.

Organizator također može otkazati aranžman u slučaju da se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator putovanja objavljuje minimalan broj putnika. Organizator je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka aranžmana te im vratiti cjelokupan uplaćeni iznos aranžmana.

7. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Želi li putnik otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema sljedećoj ljestvici (osim za putovanje na sajam CeBIT za kojeg vrijede specifični uvjeti otkaza, a navedeni su u Ugovoru o organiziranju putovanja):

 • za otkaz do 30 dana prije puta organizator naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kuna,
 • za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 25%,
 • za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 40%,
 • za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80%,
 • za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100 % cijene aranžmana,
 • ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana.

 

Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primijenjuju se na promjene nadnevka polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ukoliko putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne vraća se trošak nabave viza ni putnih isprava.

8. OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i o izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.

Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1) ili kašnjenjem prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima, sve dodatne troškove podmiruje putnik.

9. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan:

 • posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika i kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Organizator putovanja ne jamči ishođenje viza;
 • cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i / ili neispravnost putnih isprava koje dovede do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi iz točke 7;
 • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja;
 • pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri;
 • prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana).

 

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

10. PRTLJAGA

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na čarterskim letovima te do 20 kg prtljage na redovitim zračnim linijama. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.

Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporuča se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

11. PUTNO OSIGURANJE

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 8/96 – u daljnjem tekstu Zakon), djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu te osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i osiguranja od otkaza putovanja. Prihvaćanjem ugovora o organiziranju putovanja, koji čine i ovi uvjeti putovanja, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen “paket” putnih osiguranja.

12. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Ukoliko kupac nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju sobu/apartman službeno registriranu za izdavanje i opisanu u katalogu i cjeniku dotičnog objekta. Kad je to moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

13. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora – ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik – nositelj ugovora – prigovor podnosi zasebno.

Postupak u svezi s prigovorom:

 • odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.
 • ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.
 • najkasnije 8 dana po povratku s puta putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u roku 8 dana.
 • organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga, najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.
 • dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

 

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete.

Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora putovanja, a koristio je usluge agencije članice UHPA-e, pridržavao se svih gore navedenih naputaka za provedbu postupka u svezi s prigovorom i raspolaže svom potrebnom dokumentacijom, može se žaliti arbitraži UHPA-e.

14. NADLEŽNOST SUDA

U smislu točke 13 ovih uvjeta, kupac usluge iz dotičnog programa ima pravo reklamacije kod organizatora programa. Ukoliko kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu sjedišta odgovornog organizatora.

15. OSIGURANJE ZA SLUČAJ STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

U skladu sa Zakonom, u slučaju stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati ALLIANZ ZAGREB d.d., Zagreb, Selska 136/138 – tel. 01 3670 367- faks 01 3670 355 te navesti adresu i broj telefona / telefaksa gdje ih predstavnik Osiguranja može naći.

16. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, VMD ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

17. UPOZORENJE

Ovi opći uvjeti putovanja sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s organizatorom putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja. Ovo izdanje uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja.

1. SADRŽAJ ARANŽMANA

Organizator vašeg putovanja jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

2. PRIJAVE I UPLATE

Prijave za putovanje primaju se u poslovnici organizatora putovanja kao i u poslovnicama agencija koje on ovlasti. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtijeva određeni program putovanja.

 1. Prilikom prijave putnik uplaćuje 30 % vrijednosti aranžmana, a razlika do pune cijene uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka putovanja.
 2. Za “rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija od 100 kn. Dobijemo li potvrđenu rezervaciju, uplata se uračunava u cijenu aranžmana. Ako rezervaciju nije moguće potvrditi, organizator vraća navedeni iznos u cijelosti. Ne prihvati li putnik potvrđenu rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, organizator zadržava uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.

 

Na dan prijave, putnik potpisuje ugovor o organiziranju putovanja, te njegovim potpisivanjem sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora.

3. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA

Sadržaj aranžmana odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja.

Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža.

Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan.

Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Za povišenje cijene aranžmana do 10 % nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja većeg od 10 %, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez troška otkaza, najkasnije u roku od dva dana od dostavljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik u navedenom roku, znači da je suglasan s novom cijenom.

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.

Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

5. PROMJENA PROGRAMA

Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.

Napomena za adventure putovanja: adventure putovanja spadaju u kategoriju putovanja koja izlaze izvan okvira uobičajenih turističkih aranžmana, te su, a s obzirom na određen stupanj nepredvidivosti same provedbe istog, u izvedbi navedenog programa putovanja moguća izvjesna odstupanja od predočenog programa, a uslijed izvanrednih okolnosti na koje i na čiji slijed i posljedice VMD putnička agencija nije u mogućnosti utjecati. Pod navedenim izvanrednim okolnostima podrazumijeva se sljedeće: promjene vremenskih uvjeta, elementarne nepogode, intervencije lokalnih vlasti, neispunjenje i/ili manjkavo ispunjenje obveza lokalnih davatelja usluga i sl. Lokalni običaji, standardi smještaja, prehrane, sigurnosnih službi, transportnih i drugih usluga pojedinih mjesta i zemalja mogu biti lošiji i/ili se vrlo razlikovati od uobičajenih standarda pružanja, odnosno kakvoće istih. VMD putnička agencija zadržava, bez prethodne najave, pravo promjene programa u slučaju nastupa navedenih i njima sličnih izvanrednih okolnosti, a koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

6. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ

Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su iste nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdan razlog da organizator program ne objavi i ne primi prijave aranžmana.

Organizator također može otkazati aranžman u slučaju da se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator putovanja objavljuje minimalan broj putnika. Organizator je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka aranžmana te im vratiti cjelokupan uplaćeni iznos aranžmana.

7. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Želi li putnik otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema sljedećoj ljestvici (osim za putovanje na sajam CeBIT za kojeg vrijede specifični uvjeti otkaza, a navedeni su u Ugovoru o organiziranju putovanja):

 • za otkaz do 30 dana prije puta organizator naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kuna,
 • za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 25%,
 • za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 40%,
 • za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80%,
 • za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100 % cijene aranžmana,
 • ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana.

 

Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primijenjuju se na promjene nadnevka polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ukoliko putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne vraća se trošak nabave viza ni putnih isprava.

8. OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i o izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.

Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1) ili kašnjenjem prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima, sve dodatne troškove podmiruje putnik.

9. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan:

 • posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika i kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Organizator putovanja ne jamči ishođenje viza;
 • cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i / ili neispravnost putnih isprava koje dovede do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi iz točke 7;
 • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja;
 • pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri;
 • prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana).

 

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

10. PRTLJAGA

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na čarterskim letovima te do 20 kg prtljage na redovitim zračnim linijama. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.

Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporuča se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

11. PUTNO OSIGURANJE

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 8/96 – u daljnjem tekstu Zakon), djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu te osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i osiguranja od otkaza putovanja. Prihvaćanjem ugovora o organiziranju putovanja, koji čine i ovi uvjeti putovanja, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen “paket” putnih osiguranja.

12. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Ukoliko kupac nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju sobu/apartman službeno registriranu za izdavanje i opisanu u katalogu i cjeniku dotičnog objekta. Kad je to moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

13. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora – ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik – nositelj ugovora – prigovor podnosi zasebno.

Postupak u svezi s prigovorom:

 • odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.
 • ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.
 • najkasnije 8 dana po povratku s puta putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u roku 8 dana.
 • organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga, najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.
 • dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

 

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete.

Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora putovanja, a koristio je usluge agencije članice UHPA-e, pridržavao se svih gore navedenih naputaka za provedbu postupka u svezi s prigovorom i raspolaže svom potrebnom dokumentacijom, može se žaliti arbitraži UHPA-e.

14. NADLEŽNOST SUDA

U smislu točke 13 ovih uvjeta, kupac usluge iz dotičnog programa ima pravo reklamacije kod organizatora programa. Ukoliko kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu sjedišta odgovornog organizatora.

15. OSIGURANJE ZA SLUČAJ STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

U skladu sa Zakonom, u slučaju stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati ALLIANZ ZAGREB d.d., Zagreb, Selska 136/138 – tel. 01 3670 367- faks 01 3670 355 te navesti adresu i broj telefona / telefaksa gdje ih predstavnik Osiguranja može naći.

16. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, VMD ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

17. UPOZORENJE

Ovi opći uvjeti putovanja sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s organizatorom putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja. Ovo izdanje uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja.

Na vrh